Конфекционирање

 

Во нашиот погон, покрај профилирањето на лимовите, изведуваме и соодветни облици согласно барањето на купувачите. Тука спаќаат квадратни олуци и разни видови на опшивки.

1. Стандардни (Квадратни) олуци

• За индивидуална градба/ Куќи

• За индустриски објекти

profiliranje2

Квадратните олуци се користат при изградба на индустриски, но и кај мали индивидуални објекти. Квадратните олуци можат да се произведат од:

• пластифициран лим

• поцинкуван лим